Page Time: 0.0495s

Memory: 3.6741 MB (Peak: 3.9980 MB)

Queries (14, time: 0.0086s, 17.5%)

 1. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('options', 'languages', 'contentTypes', 'codeEventListeners', 'deferredRun', 'simpleCache', 'addOns', 'defaultStyleProperties', 'routeFiltersIn', 'routeFiltersOut', 'routesPublic', 'nodeTypes', 'bannedIps', 'discouragedIps', 'styles', 'displayStyles', 'userBanners', 'smilies', 'bbCode', 'threadPrefixes', 'userTitleLadder', 'reportCounts', 'moderationCounts', 'userModerationCounts', 'notices', 'userFieldsInfo')
  Run Time: 0.000257
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 26Using where
 2. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_combination
  WHERE permission_combination_id = ?
  Params: 1
  Run Time: 0.000101
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_combinationconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 3. SELECT thread.*
  	,
  		user.gender, user.avatar_date, user.gravatar,
  		NULL AS thread_read_date,
  		0 AS thread_reply_banned,
  		0 AS thread_is_watched,
  		'' AS draft_message, NULL AS draft_extra
  FROM xf_thread AS thread
  
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = thread.user_id)
  WHERE thread.thread_id = ?
  Params: 724
  Run Time: 0.000454
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEuserconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 4. SELECT node.*, forum.*
  	,
  	permission.cache_value AS node_permission_cache,
  		NULL AS forum_read_date
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  	LEFT JOIN xf_permission_cache_content AS permission
  		ON (permission.permission_combination_id = 1
  			AND permission.content_type = 'node'
  			AND permission.content_id = forum.node_id)
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 91
  Run Time: 0.000489
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEforumconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEpermissionconstPRIMARYPRIMARY35const,const,const1 
 5. SELECT post.*
  	,
  		bb_code_parse_cache.parse_tree AS message_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS message_cache_version,
  		user.*, IF(user.username IS NULL, post.username, user.username) AS username,
  		user_profile.*,
  		user_privacy.*,
  		signature_parse_cache.parse_tree AS signature_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS signature_cache_version,
  		session_activity.view_date AS last_view_date,
  		0 AS like_date
  FROM xf_post AS post
  
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS bb_code_parse_cache ON
  			(bb_code_parse_cache.content_type = 'post' AND bb_code_parse_cache.content_id = post.post_id)
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_profile AS user_profile ON
  			(user_profile.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_privacy AS user_privacy ON
  			(user_privacy.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS signature_parse_cache ON
  			(signature_parse_cache.content_type = 'signature' AND signature_parse_cache.content_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_session_activity AS session_activity ON
  			(post.user_id > 0 AND session_activity.user_id = post.user_id AND session_activity.unique_key = CAST(post.user_id AS BINARY))
  WHERE post.thread_id = ?
  	 AND (post.position >= 0 AND post.position < 20) 
  	AND (post.message_state IN ('visible'))
  ORDER BY post.position ASC, post.post_date ASC
  Params: 724
  Run Time: 0.003852
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEpostrefthread_id_post_date,thread_id_positionthread_id_post_date4const1Using where; Using filesort
  SIMPLEbb_code_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,bizimled_akvaryum.post.post_id1Using where
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4bizimled_akvaryum.post.user_id1 
  SIMPLEuser_profileeq_refPRIMARYPRIMARY4bizimled_akvaryum.post.user_id1 
  SIMPLEuser_privacyeq_refPRIMARYPRIMARY4bizimled_akvaryum.post.user_id1 
  SIMPLEsignature_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,bizimled_akvaryum.post.user_id1Using where
  SIMPLEsession_activityeq_refPRIMARYPRIMARY22bizimled_akvaryum.post.user_id,func1Using where
 6. INSERT INTO xf_thread_view
  	(thread_id)
  VALUES
  	(?)
  Params: 724
  Run Time: 0.000101
 7. INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (?, ?, ?)
  Params: ff7b58d3bff23e85cbb803ef43f1c3bd, , 1614796787
  Run Time: 0.000201
 8. INSERT INTO xf_session_activity
  	(user_id, unique_key, ip, controller_name, controller_action, view_state, params, view_date, robot_key)
  VALUES
  	(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	ip = VALUES(ip),
  	controller_name = VALUES(controller_name),
  	controller_action = VALUES(controller_action),
  	view_state = VALUES(view_state),
  	params = VALUES(params),
  	view_date = VALUES(view_date),
  	robot_key = VALUES(robot_key)
  Params: 0, , , XenForo_ControllerPublic_Thread, Index, valid, thread_id=724, 1614793187,
  Run Time: 0.000128
 9. SELECT *
  FROM `xf_widget`
  WHERE `widget_page_id` = 0
  ORDER BY display_order ASC
  Run Time: 0.000142
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_widgetALL    16Using where; Using filesort
 10. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 8477, a:23:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"url";s:6:"option";s:20:"http://imageshack.us";s:8:"original";a:2:{i:0;s:26:"[URL=http://imageshack.us]";i:1;s:6:"[/URL]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/img]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:58:"http://img234.imageshack.us/img234/5346/sirriopefe1si2.jpg";}}}}i:1;s:2:" ";i:2;a:4:{s:3:"tag";s:3:"url";s:6:"option";s:20:"http://imageshack.us";s:8:"original";a:2:{i:0;s:26:"[URL=http://imageshack.us]";i:1;s:6:"[/URL]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/img]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:58:"http://img240.imageshack.us/img240/1286/sirritansfrzg9.jpg";}}}}i:3;s:2:" ";i:4;a:4:{s:3:"tag";s:3:"url";s:6:"option";s:20:"http://imageshack.us";s:8:"original";a:2:{i:0;s:26:"[URL=http://imageshack.us]";i:1;s:6:"[/URL]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/img]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:58:"http://img240.imageshack.us/img240/4192/irritansus7rp5.jpg";}}}}i:5;a:4:{s:3:"tag";s:3:"url";s:6:"option";s:20:"http://imageshack.us";s:8:"original";a:2:{i:0;s:26:"[URL=http://imageshack.us]";i:1;s:6:"[/URL]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/img]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:55:"http://img234.imageshack.us/img234/8499/dsc00830ss3.jpg";}}}}i:6;s:2:" ";i:7;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:3:"red";s:8:"original";a:2:{i:0;s:11:"[color=red]";i:1;s:8:"[/color]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:22:"SERRASALMUS İRRİTANS";}}i:8;s:1283:" Bu tür biraz karmaşıktır. Bu tür uzun burnu ve V şeklindeki yüzgeciyle kendine özgüdür. Bu türün 5 ila 9 adet ectopterygoid dişi vardır yavrularda daha fazla bellidir. Bu tür serrasalmus sancheziyle(Peru) benzerlik gösterir. Her iki türün de yakın morfolojik özellikleri vardır. Bazı akvaristler bu türü birden fazla baktıklarını rapor etmişlerdir(100 galon veya daha fazla) ancak bu her durumda bu türün grup olarak bakılabileceği anlamına gelmez. Bu türü kendi türüyle veya başka türlerle grup olarak beslemek istemenin sonucu eksik yüzgeçler, vucut yaralanmaları veya ölüm olabilir. Jeff Concannon birkaç yıl serrasalmuslar ve bu tür hakkında küçük gruplar halinde bakma tecrübesine sahiptir. Jeff ‘e göre türleri gruplamada balık sayısı 5 iken hemen 4 e düşmektedir( Balık ölmüyor sürüden dışlanıyor). Bu 4 balık 1 buçuk yıl kadar yaşamış. Sonra 2 balık garajda ısının çok yükselmesi nedeniyle ölmüş. Şu anda 2 balık birlikte yaşıyorlarmış. Yırtıcı özellikleri bakımından Serrasalmus Elongatusla benzer özellikler gösterir. Ava sinsice yaklaşma ve pusuya düşürme bakımından. Serrasalmus İrritans’lar chiclid leri ve yavaş hareket eden catfish’leri tercih eder. ";i:9;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:3:"red";s:8:"original";a:2:{i:0;s:11:"[color=red]";i:1;s:8:"[/color]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:14:"YAŞAM RENGİ:";}}i:10;s:647:" Bu türün parlak gümüş bedeni ve bir çok küçük siyah noktaları vardır. Bu türün ventral bölgesi metalik turuncudur. ( yavruların gümüş ) Anal yüzgeci kırmızıdır ama bazı örneklerinde sarı ya da turuncu olabilir. Yaşlı örneklerinde anal yüzgeç iyice kararır ve simsiyah olur. (siyah bir üçgen gibi). Serrasalmus İrritans’ı bilineatus, elongatus ve marginatus la kıyaslarsak, bilineatustan distal kaudal şeritiyle ve onun oranıyla , elongatus tan humeral noktasıyla(yanağındaki siyah leke) ve çıkık vücuduyla(high back) ve marginatustan terminal kaudal yüzgecindeki siyah bandıyla farklıdır. ";i:11;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:3:"red";s:8:"original";a:2:{i:0;s:11:"[color=red]";i:1;s:8:"[/color]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:11:" ÜRETİM: ";}}i:12;s:590:" Bu türün üretimi bir hobici tarafından daha gerçekleştirilememiştir. Yavrular için bol bitki gereklidir. Yetişkinler açık nehirlerde bulunur. Serrasalmus İrritans diğer Serrasalmus türlerine oranla çok daha erken ergen duruma gelir çünkü küçük bir türdür. Orinoco Nehirleri: PH:4.5-7(6.0); 2-8 dH(6); 75-82 °F (24-28°C). Bu türlerin üretimi daha yapılamadı ama bana göre 200 gallonluk(756 litre) bir tank kullanılabilir. Aynı zamanda bol bitkilendirilmiş ve kumlu tank kullanılabilir. Kuraklık dönemi Ekim-Mart, Yağış dönemi nisan-eylül dür. ";i:13;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:3:"red";s:8:"original";a:2:{i:0;s:11:"[color=red]";i:1;s:8:"[/color]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:17:"TARİHSEL ADLARI:";}}i:14;s:81:"Serrasalmus Fernandezi(Fernández-Yépez) Serrasalmo irritans (Peters, 1877) ";i:15;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:3:"red";s:8:"original";a:2:{i:0;s:11:"[color=red]";i:1;s:8:"[/color]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:9:"DAĞILIM:";}}i:16;s:66:" San Fernando Apure, Venezuela. Holotype (unique): ZMB 10045. ";i:17;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:3:"red";s:8:"original";a:2:{i:0;s:11:"[color=red]";i:1;s:8:"[/color]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:15:"MAKSİMUM BOY: ";}}i:18;s:65:" 13.8 cm SL (5.43307 inches) or 15.0 cm TL (5.90551 inches). ";i:19;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:3:"red";s:8:"original";a:2:{i:0;s:11:"[color=red]";i:1;s:8:"[/color]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:8:"Kaynak: ";}}i:20;s:10:" Opefe ";i:21;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:3:"red";s:8:"original";a:2:{i:0;s:11:"[color=red]";i:1;s:8:"[/color]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:9:"Çeviri: ";}}i:22;s:19:" Alparslan Özdemir";}, 1572939232, 1614793187
  Run Time: 0.001866
 11. SELECT node.*, forum.*
  	
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  INNER JOIN xf_thread AS thread ON
  	(thread.node_id = forum.node_id)
  WHERE (thread.thread_id = 724)
   LIMIT 1
  Run Time: 0.000509
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadconstPRIMARY,node_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_postPRIMARY4const1 
  SIMPLEforumconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 12. SELECT node.*
  	
  FROM xf_node AS node
  
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 93
  Run Time: 0.000216
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 13. SELECT node.*
  	
  FROM xf_node AS node
  
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 166
  Run Time: 0.000197
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 14. SELECT node.*
  	
  FROM xf_node AS node
  
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 3
  Run Time: 0.000132
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 

Included Files (131, XenForo Classes: 64)

 1. index.php
 2. library/XenForo/Autoloader.php
 3. library/XenForo/Application.php
 4. library/Zend/Registry.php
 5. library/Lgpl/utf8.php
 6. library/Zend/Config.php
 7. library/config.php
 8. library/XenForo/FrontController.php
 9. library/XenForo/Dependencies/Public.php
 10. library/XenForo/Dependencies/Abstract.php
 11. library/Zend/Controller/Request/Http.php
 12. library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
 13. library/Zend/Uri.php
 14. library/Zend/Controller/Response/Http.php
 15. library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
 16. library/XenForo/Model/DataRegistry.php
 17. library/XenForo/Model.php
 18. library/Zend/Db.php
 19. library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php
 20. library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
 21. library/Zend/Db/Select.php
 22. library/Zend/Db/Expr.php
 23. library/Zend/Db/Profiler.php
 24. library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php
 25. library/Zend/Db/Statement.php
 26. library/Zend/Db/Statement/Interface.php
 27. library/Zend/Db/Profiler/Query.php
 28. library/XenForo/CodeEvent.php
 29. library/XenForo/Options.php
 30. library/XenForo/Link.php
 31. library/XenForo/Template/Helper/Core.php
 32. library/WidgetFramework/Listener.php
 33. library/WidgetFramework/Option.php
 34. library/XenForo/Router.php
 35. library/XenForo/Route/Filter.php
 36. library/XenForo/Route/Interface.php
 37. library/XenForo/Route/ResponseSuffix.php
 38. library/XenForo/Route/Prefix.php
 39. library/WidgetFramework/Route/Filter/PageX.php
 40. library/XenForo/Route/Prefix/Threads.php
 41. library/XenForo/RouteMatch.php
 42. library/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 43. library/XenForo/ControllerPublic/Abstract.php
 44. library/XenForo/Controller.php
 45. library/ConvMan/Listener/LoadClassController.php
 46. library/SigRestrict/Listener.php
 47. library/Merc/Listener/History/LoadClass.php
 48. library/XenPlus/Listener/LoadClass.php
 49. library/XenPlus/Listener/Abstract.php
 50. library/Tapatalk/Listener/LoadClassModel.php
 51. library/WidgetFramework/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 52. library/XenForo/Input.php
 53. library/XenForo/Session.php
 54. library/XenForo/Helper/Ip.php
 55. library/XenForo/Visitor.php
 56. library/XenForo/Model/User.php
 57. library/Waindigo/AdvUserPromo/Listener/LoadClassModel.php
 58. library/Waindigo/Listener/LoadClass.php
 59. library/Waindigo/Listener/LoadClass/20120202.php
 60. library/WidgetFramework/XenForo/Model/User.php
 61. library/XenForo/Permission.php
 62. library/XenForo/Helper/Php.php
 63. library/XenForo/Phrase.php
 64. library/XenForo/Locale.php
 65. library/XenForo/ControllerHelper/ForumThreadPost.php
 66. library/XenForo/ControllerHelper/Abstract.php
 67. library/XenForo/Model/Thread.php
 68. library/WidgetFramework/XenForo/Model/Thread.php
 69. library/XenForo/Model/Forum.php
 70. library/XenForo/Helper/String.php
 71. library/XenForo/Model/Post.php
 72. library/XenForo/Model/Attachment.php
 73. library/XenForo/Model/Node.php
 74. library/Tapatalk/Model/Node.php
 75. library/XenForo/Route/Prefix/Categories.php
 76. library/XenForo/Route/Prefix/Forums.php
 77. library/XenForo/ControllerResponse/View.php
 78. library/XenForo/ControllerResponse/Abstract.php
 79. library/XenForo/Helper/Cookie.php
 80. library/Tapatalk/Listener/ControllerPostDispatch.php
 81. library/XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php
 82. library/XenForo/ViewRenderer/Abstract.php
 83. library/XenForo/Template/Public.php
 84. library/XenForo/Template/Abstract.php
 85. library/WidgetFramework/Core.php
 86. library/XenForo/Model/Moderator.php
 87. library/WidgetFramework/Model/Widget.php
 88. library/WidgetFramework/Helper/Sort.php
 89. library/WidgetFramework/WidgetRenderer.php
 90. library/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 91. library/XenForo/ViewPublic/Base.php
 92. library/XenForo/View.php
 93. library/WidgetFramework/XenForo/View1.php
 94. library/XenForo/BbCode/Parser.php
 95. library/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 96. library/WidgetFramework/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 97. library/XenForo/ViewPublic/Helper/Message.php
 98. library/XenForo/BbCode/TextWrapper.php
 99. library/XenForo/Route/Prefix/Members.php
 100. library/WidgetFramework/Template/Extended.php
 101. library/XenForo/Template/FileHandler.php
 102. library/XenForo/Helper/File.php
 103. internal_data/templates/S.3,L.2,thread_view.php
 104. library/Tapatalk/EventListener/Hook.php
 105. library/ConvMan/Listener/Hook.php
 106. library/Waindigo/AdvUserPromo/Listener/TemplateHook.php
 107. library/Waindigo/Listener/TemplateHook.php
 108. library/Waindigo/Listener/TemplateHook/20120613.php
 109. library/Waindigo/Listener/Template.php
 110. library/Waindigo/Listener/Template/20120702.php
 111. library/TilkiBey/ReadPC/Listener/Listener.php
 112. library/Merc/Listener/History/TemplateHook.php
 113. library/XenPlus/Listener/TemplateHook.php
 114. library/XenPlus/Helper/Listener.php
 115. library/XenForo/Route/Prefix/Posts.php
 116. internal_data/templates/S.3,L.2,merc_history_post_public_controls.php
 117. library/Waindigo/AdvUserPromo/Listener/TemplatePostRender.php
 118. library/Waindigo/Listener/TemplatePostRender.php
 119. library/Waindigo/Listener/TemplatePostRender/20120212.php
 120. library/Merc/Listener/History/TemplatePostRender.php
 121. library/XenPlus/Listener/TemplatePostRender.php
 122. library/Tapatalk/Listener/TemplatePostRender.php
 123. library/XenForo/Model/Avatar.php
 124. library/XenForo/ViewPublic/Helper/User.php
 125. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Empty.php
 126. library/XenForo/Helper/Criteria.php
 127. library/XenForo/Debug.php
 128. internal_data/templates/S.3,L.2,PAGE_CONTAINER.php
 129. mobiquo/mbqFrame/3rdLib/classTTConnection.php
 130. mobiquo/smartbanner/head.inc.php
 131. library/XenForo/ViewRenderer/Json.php